Choď na obsah Choď na menu
 


Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

a súťažné podklady – zaslanie

 

 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 Vás týmto vyzývame na predloženie cenovej ponuky do 29.3.2018 do 10.00 hod. na predmet zákazky: Lesná vývozka s hydraulickou rukou.

 

 

 

 

 

_____________________________

 

Ing. Michaela Hurteková

osoba poverená obstarávaním

 

 

 

Súťažné podklady schválil: ____________________________

 

Ján Grich

predseda výboru spoločenstva

 

 

 

____________________________

 

Ján Wetter

podpredseda výboru spoločenstva

 

 1. Identifikácia obstarávateľa

Názov obstarávateľa: Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK

Sídlo organizácie: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

IČO: 35 521 996

IČ DPH: SK2020697668

Kontaktná osoba: Hudáková Mária

Telefón: 052/4596106 , 0902 311 217

 

Obstarávacia organizácia:

Názov organizácie: L Promotion, s.r.o.
IČO: 46 037 284

Sídlo organizácie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: Ing. Veronika Matejová, konateľ

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Hurteková

Telefón: 0907 358 021

E-mail: durska.vo@lpromotion.sk

 

 1. Predmet obstarávania

CPV : 16820000-9 Časti lesníckych mechanizmov

 

Predpokladaná hodnota spolu za predmet zákazky je 80 100 € bez DPH.

 

3. Komplexnosť dodávky

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

 

4. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:

 • z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej len „PRV“) v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „Výzva“), pre opatrenie 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh vyhlásenej Riadiacim orgánom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“),

 • z vlastných zdrojov Obstarávateľa,

 

5. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

 

6. Miesto plnenia

Kostolná 14, 059 07 Lendak

 1. Obsah ponuky

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

 1. návrh na plnenie kritériá, cenovú ponuku - Príloha č 1

 2. opis technickej špecifikácie predmetu zákazky - Príloha č. 2

 3. doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar – výpis z obchodného registra

 4. čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - Príloha č. 3

 5. čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie – Príloha č. 4

 6. doklady v písm. d) a  e) je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený v „Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne prekladania cenových ponúk. – Príloha č. 6

 7. čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Príloha č. 5

 8. výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace,

 9. výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO).

 10. Doklady v písm. h) a i) musí predložiť víťazný uchádzač do 5 pracovných dní odo vyžiadania obstarávateľa, za predpokladu, že uvedené doklady neboli doručené v rámci zaslania cenovej ponuky

 11. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy v jednom vyhotovení. Víťazný uchádzač musí zaslať do
  5 pracovných dní od vyžiadania obstarávateľa šesť vyhotovení podpísaných kúpnych zmlúv.

 

8. Označenie obalov ponúk

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

Adresu prijímateľa: L PROMOTION s.r.o., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie
"súťaž - neotvárať",

označenie heslom zákazky: " Vývozka s rukou"

 

V prípade osobného doručenia požadujeme aby sa uchádzač vopred telefonicky dohodol s kontaktnou osobou na čísle 0907 358 021.

 

9. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do 29. 03. 2018 do 10.00 hod. na adresu L PROMOTION s.r.o., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.


 

 1. Otváranie ponúk

  1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 29. 03. 2018 o 14.00 hod. na adrese
   L PROMOTION s.r.o, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

  2. Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

  3. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

11. Uzavretie zmluvy

11.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá Kúpna zmluva.

11.2 Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.

11.3 Ponuky uchádzačov sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie.

 

12. Kritérium na hodnotenie ponúk

Celková cena za predmet obstarávania bez DPH v EUR.

Najúspešnejší bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za lesnú vývozku s hydraulickou rukou.

 

Uchádzač vyplní Prílohu č.1- návrh na plnenie kritéria.

 

13. Opis predmetu obstarávania

Lesná vývozka s hydraulickou rukou za traktor.

 

Uchádzač vyplní Prílohu č.2 tejto výzvy - Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky.

 

14 . Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania - kúpna zmluva

 

 

Kúpna zmluva č. zmluvy ..................

__________________________________________________________________________________________

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník")

 

Článok I.

Zmluvné strany

 

 

Kupujúci: Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK

Sídlo : Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

O: 35 521 996

DIČ: 2020697668

IČ DPH: SK2020697668

Bankové spojenie: SLSP , a.s.

Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 9328 9842

Zapísaný v Registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu v Kežmarku vo vložke
číslo R-011/703

V mene ktorého koná: Ján Grich a Ján Wetter

Číslo tel.: 0918686451

E-mail: puslendak@gmail.com

 

 

Predávajúci:

So sídlom:

Štatutárny orgán:

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:

O:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontakt:

Registrácia: v obchod. registri Okresného súdu v...................., oddiel: ......, vložka

č.: ............

 

 

 1. Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu (ďalej len Projekt) v rámci Programu Rozvoja Vidieka SR 2014 -2020 v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „Výzva“), pre opatrenie 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh vyhlásenej Riadiacim orgánom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“).

 

 1. Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto Zmluvy budú financované Kupujúcim v rámci Programu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

 

 

Článok II.

Predmet plnenia zmluvy

 

 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka lesnej vývozky s hydraulickou rukou za traktor (konkrétny typ vyplní predávajúci), v špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1  tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“).

 

Článok III.

Miesto plnenia a doba plnenia

 

 1. Predávajúci dodá predmet zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy do miesta plnenia, ktorým je sídlo kupujúceho – Kostolná 14, 059 07 Lendak. Kupujúci predmet zmluvy prevezme podpisom preberacieho protokolu oprávnenou osobou.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy dodá kupujúcemu do ................... dní (doplní predávajúci) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (viď záverečné ustanovenia).

 

 1. Dodávka bude splnená odovzdaním, zaškolením obsluhy kupujúceho, vrátane predvedenia a komplexného vyskúšania funkčnosti predmetu zmluvy predávajúcim za účasti oprávneného zástupcu kupujúceho.

 

Článok IV.

Cena

 

 1. Celková cena za dodávku predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z v znení neskorších predpisov takto:

 

Cena spolu bez DPH................. EUR

DPH 20% .................... EUR

Cena spolu s DPH..................... EUR

Slovom: .......................................... EUR s DPH


 

Pozn.: Ak uchádzač nie je platiteľom DPH na Slovensku, vyčísluje zmluvnú cenu v EUR bez DPH!)


 

 1. V cene podľa bodu 1. tohto článku sú už zahrnuté všetky náklady na dopravu, dovoz na miesto plnenia určené kupujúcim, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia za účasti kupujúceho a zaškolenie obsluhy.

 

 

Článok V.

Platobné podmienky

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci poskytne predávajúcemu preddavok na predmet zmluvy. Predávajúci bude fakturovať preddavok v hodnote 20% z ceny s DPH odo dňa účinnosti tejto zmluvy a zvyšných 80% z ceny s DPH až po dodaní predmetu zmluvy.

 

 1. Splatnosť faktúry bola dohodnutá na 14 dní odo dňa jej vystavenia predávajúcim.

 

 1. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho.

 

 1. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

 

 1. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

 1. číslo Zmluvy,

 2. termín splatnosti faktúry,

 3. forma úhrady,

 4. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,

 5. meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,

 6. prílohou faktúry bude dodací list

 7. ITMS kód projektu, názov projektu.

 

 1. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je predávajúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu podľa ods. 4 tohto článku Zmluvy.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Kupujúcemu (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

 

Článok VI.

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na nej

 

Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho prevzatím predmetu zmluvy kupujúcim a podpisom preberacieho protokolu.

 

 

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Predávajúci je povinný :

 

 1. dodať predmet zmluvy v kompletnom a bezchybnom stave a odovzdať ho do užívania kupujúcemu v dohodnutom termíne podľa článku III. bodu 2 tejto zmluvy,

 2. zabezpečiť záručný servis podľa článku IX. tejto zmluvy,

 3. odovzdať kupujúcemu všetky doklady a príslušenstvo, ktoré sú potrebné na riadne užívanie a prevádzkovanie predmetu kúpy.

 4. poverenému zástupcovi kupujúceho predviesť funkčnosť predmetu zmluvy za účasti kupujúceho a vysvetliť mu základné funkcie, potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku vozidla a predložiť mu na podpis preberací protokol (dodací list) o prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim,

 5. v rámci bezplatného záručného servisu bezplatne vymeniť chybné komponenty, ak ich poškodenie nebolo spôsobené neodborným zásahom alebo neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho.

 

2. Kupujúci je povinný:

 

   1. prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne podľa článku III. bodu 2. tejto zmluvy v mieste plnenia a zaplatiť zaň v lehote splatnosti faktúry dohodnutú kúpnu cenu pri dodržaní povinností zo strany predávajúceho podľa tejto zmluvy,

   2. zaobchádzať s predmetom zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a zabezpečiť podmienky pre jeho správnu prevádzku (v zmysle podmienok záručného listu predávajúceho),

   3. vzniknutú poruchu okamžite oznámiť servisnému odd. predávajúceho s následnou písomnou požiadavkou vo forme reklamácie na realizáciu záručného servisného zásahu.

 

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady tovaru

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ustanovenia § 422 až § 441 Obchodného zákonníka.

 

 1. V zmysle § 430 Obchodného zákonníka záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

 

 1. Pri vadnom plnení má kupujúci právo od predávajúceho požadovať odstránenie vád tovaru, resp. právnych vád alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny podľa Obchodného zákonníka, a tiež má právo od zmluvy odstúpiť v zmysle čl. XI. tejto zmluvy.

 

 

Článok IX.

Záručná doba

 

 1. Záručná doba je: ...................(doplní predávajúci) resp. na ...........mth, v prípade toho, čo nastane skôr.

 

 1. V prípade oznámenia vady (poruchy) v záručnej dobe vyplní kupujúci reklamačný protokol. Ak vadu nie je možné odstrániť v mieste plnenia, predávajúci zabezpečí bezplatný odvoz reklamovanej veci. V reklamačnom protokole bude uvedené nasledovné: dátum dodania tovaru, číslo dodacieho listu, kód výrobku, popis vady, akým spôsobom navrhuje kupujúci reklamáciu vybaviť (§ 436 Obchodného zákonníka) a všetky ďalšie skutočnosti potrebné pre odstránenie poruchy. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí bezplatný servisný zásah do 3 pracovných dní počas záruky od písomného alebo telefonického nahlásenia poruchy kupujúcim a zaväzuje sa, že reklamovaná vada bude odstránená najneskôr do 8 týždňov od servisného zásahu.

 

 1. Kontaktné osoby pre servisný zásah predávajúceho podľa čl. I. tejto zmluvy: Servisné stredisko predávajúceho, tel/fax: ............................., e-mail: .................., kontaktná osoba:.................................

 2. Predávajúci neručí za škody spôsobené neodborným zásahom alebo neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho alebo tretej osoby a za iné škody, ktoré nemajú pôvod v povahe dodávky.

 

Článok X.

Sankcie

 

   1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky dohodnutý v článku III. bode 2. tejto zmluvy, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň jeho omeškania, pričom výška zmluvnej pokuty bude odpočítaná z celkovej faktúry za dodávku podľa tejto zmluvy, s čím predávajúci súhlasí.


 

   1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim po odovzdaní predmetu zmluvy do užívania kupujúcemu, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu úrokov z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

 

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Dodanie vadného tovaru alebo jeho nedodanie v rozsahu podľa čl. II bodu 1. tejto zmluvy alebo nedodanie v dohodnutom termíne podľa čl. III. bodu 2. tejto zmluvy, je podstatným porušením zmluvy. Kupujúci má v tomto prípade právo odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak predmet zmluvy v dobe záruky vykazuje závažné vady alebo opakujúce sa vady alebo neodstrániteľné funkčné nedostatky.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu tovar definovaný v čl. II v takom stave, v akom mu bol protokolárne odovzdaný s prihliadnutím na obvyklú mieru opotrebenia, a to oproti povinnosti predávajúceho vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu aj nevyhnutné výdavky spojené s odstúpením od zmluvy.

 

 1. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak kúpna cena podľa tejto zmluvy nebola zaplatená ani po jeho druhej písomnej upomienke doručenej kupujúcemu. V tomto prípade má kupujúci povinnosť tovar vrátiť a zaplatiť predávajúcemu nevyhnutné výdavky spojené s odstúpením od zmluvy.

 

 1. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia druhej zmluvnej strane, a v prípade nemožnosti doručenia dňom, kedy sa zásielka z pošty vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná.

 

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

 2. Pri podstatnom porušení zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa čl. XI. tejto zmluvy.

 3. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, každá zo zmluvných strán má právo riešiť vec súdnou cestou.

 4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 7. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MRV SR, orgánov Európskej únie a ďaľšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

 8. Zmluva s Predávajúcim nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom pomoci, ktorým je Kupujúci.

 9. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Kupujúci si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

 10. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá kupujúci a dve predávajúci.

11. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a že nebola uzavretá v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.

 

V Lendaku, dňa : .................... V........................... dňa: .......................

 

 

Za kupujúceho: Za predávajúceho

 

 

 

................................................ ................................................

Ján Grich meno

 

 

 

................................................

Ján Wetter

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia tovaru

Príloha č. 1- Návrh na plnenie kritéria

 

 

Spoločnosť:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

 

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

 

Návrh na plnenie kritéria:

 

 

Typové označenie

Cena celkom v Eur bez DPH

DPH

Cena celkom s DPH

Cena celkom za 1 ks lesnej vývozky s hydraulickou rukou

 

 

 

 

 

 

Pokiaľ uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke.

 

 

 

 

 

V..............................., dňa:

 

 

 

Podpis:

 

 

..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č 2. – Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky – Lesná vývozka s hydraulickou rukou za traktor

 

 

.......................................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

 

P. č.

 

Obstarávateľom požadované technické parametre, rozmery, vlastnosti vývozky

 

 

Požadovaná hodnota

 

Uchádzačom ponúknuté technické parametre, rozmery, vlastnosti

vývozky1

 

Ponúkaný typ a továrenská značka:

 

........................................................

1.

 

2.

1.

klanice

min. 8 párov

 

2.

užitočná hmotnosť

min. 14 ton

 

3.

predná bezpečnostná mreža

áno

 

4.

pohon hydraulickej ruky externým čerpadlom poháňaným od VH traktora

áno

 

5.

hydraulická ruka namontovaná na vývozke

áno

 

6.

dosah ruky

min. 8,5 m

 

 

7.

ovládanie hydraulickej ruky joystickmi

áno

 

 

8.

hydraulické natáčanie oja

áno

 

 

9.

 

vzduchotlaková sústava bŕzd

áno

 

10.

oporné nohy

áno

 

11.

spájacie zariadenie

spodný záves priemer 50 mm

 

12.

náhon na všetky štyri kolesá

áno

 

 

 

V..............................., dňa:

 

 

..............................................

Podpis:

 

 

Príloha č. 3

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

 

 

Dolu podpísaný................................., narodený.........................., trvale bytom........................, ako konateľ spoločnosti...............................so sídlom........................................., IČO .............., čestne vyhlasujem, že spoločnosť................ ani jej štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

 

 

 

 

V ............................, dňa..................

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

Meno, priezvisko, pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu uchádzača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


 


 

Dolu podpísaný................................., narodený.........................., trvale bytom........................, ako konateľ spoločnosti...............................so sídlom........................................., IČO .............., čestne vyhlasujem, že spoločnosť................ nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nej vedené exekučné konanie.

 

 

 

 

 

 

V ............................, dňa..................

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

Meno, priezvisko, pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu uchádzača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5

 


 


 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

 

 

Dolu podpísaný................................., narodený.........................., trvale bytom........................, ako konateľ spoločnosti...............................so sídlom........................................., IČO .............., čestne vyhlasujem, že spoločnosť................ neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 


 

V ............................, dňa..................


 


 


 


 


 

.................................................

Meno, priezvisko, pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu uchádzača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 6

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

 

 

Dolu podpísaný................................., narodený.........................., trvale bytom........................, ako konateľ spoločnosti...............................so sídlom........................................., IČO .............., čestne vyhlasujem, že spoločnosť................ je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, registračné číslo: ........................................., a skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne prekladania cenových ponúk.

 

 

 

 

V ............................, dňa..................

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

Meno, priezvisko, pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu uchádzača

 

1 Uchádzač doplní údaje – ponúknuté hodnoty, resp. áno / nie.